js将时间戳转yyyy-mm-dd

 发布日期:2019-03-22 06:35:20  阅读次数:阅读数:27542  来源:
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/meimeieee/article/details/73162901

js函数库太少了,时间戳转换都要自己写代码实现,小程序又用不了JQuery,自己实现了,可以自己拿去封装成自己的函数库。

这里要注意了php时间戳是10位,js里是13位,注意自己转换。

function formatDateTime(timeStamp) { 
  var date = new Date();
  date.setTime(timeStamp * 1000);
  var y = date.getFullYear();  
  var m = date.getMonth() + 1;  
  m = m < 10 ? ('0' + m) : m;  
  var d = date.getDate();  
  d = d < 10 ? ('0' + d) : d;  
  var h = date.getHours(); 
  h = h < 10 ? ('0' + h) : h; 
  var minute = date.getMinutes(); 
  var second = date.getSeconds(); 
  minute = minute < 10 ? ('0' + minute) : minute;  
  second = second < 10 ? ('0' + second) : second;  
  return y + '-' + m + '-' + d+' '+h+':'+minute+':'+second;  
}; 
console.log(formatDateTime(1495157126));


运行效果:2017-05-19 09:25:26

如果您有好的新闻与建议,欢迎点击文章投稿

  发表评论

  电子邮件地址不会被公开。

 • 内容

 • 网名