python-插入排序

 发布日期:2019-04-25 14:47:59  阅读次数:阅读数:96  来源:
# -*- coding: utf-8 -*-

#
# array = [3, 4, 1, 6, 2, 9, 7, 0, 8, 5]
#
# # insert_sort
# for i in range(1, len(array)):
#   if array[i - 1] > array[i]:
#     temp = array[i]   # 当前需要排序的元素
#     index = i      # 用来记录排序元素需要插入的位置
#     while index > 0 and array[index - 1] > temp:
#       array[index] = array[index - 1]   # 把已经排序好的元素后移一位,留下需要插入的位置
#       index -= 1
#     array[index] = temp # 把需要排序的元素,插入到指定位置
#
# # print sort result.
# print(array)

#####################################################
def _index(array):
  for i in range(1,len(array)):
    temp = array[i]
    index = i
    while index>0 and array[index-1]>temp:
      array[index] = array[index-1]
      index -= 1
    array[index] = temp

if __name__ == '__main__':
  array = [3, 4, 1, 6, 2, 9, 7, 0, 8, 5]
  print("原列表为:%s" % array)
  _index(array)
  print("新列表为:%s" % array)如果您有好的新闻与建议,欢迎点击文章投稿

  发表评论

  电子邮件地址不会被公开。

 • 内容

 • 网名